เข้าสู่ระบบ : Username  Password

   ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพอำเภอรัตภูมิ  

   ระบบข้อมูล | Data Center

Data Center

คุณภาพขอมูล 43 แฟ้ม

ระบบรายงาน

ตัวชี้วัด

GIS

   ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา

   ระบบข้อมูล | Data Center

Songkhla Data Center

คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม

เป้าหมาย ผลงาน Data Exchange

ติดตามความก้าวหน้า KPI

หนังสือ คู่มือ รหัสโรค

   ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

   ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

HDC

QOF เขต 12

KPI เขต 12

ระบบโรคไต

HT/DM สงขลา

งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ
สถิติการเข้าชม : 40,512 ครั้ง
Webmaster:Weerawat Srijarat